ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಿತ್ರಕೋಶ (ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ – ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಾಚನ-ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ)

ಚಿತ್ರಕೋಶ

 

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ – ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಾಚನ-ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ

 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೧ | ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director

 

೦೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ೧ ರಿಂದ ೪ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/01-mohana-tarangini-1-to-4-mrs

 

೦೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಆ ರಾ ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/02-mohana-tarangini-part-5-a-r-mitra

 

೦೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೬ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-mohana-tarangini-part-6-a-r-mitra-1

 

೦೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೭ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-mohana-tarangini-part-7-a-r-mitra

 

೦೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/05-mohana-tarngini-8-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೯ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/06-mohana-tarngini-9-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೦ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-mohana-tarngini-10-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೧೧ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-mohanatarangini-sandhi-11-pv-narayan

 

೦೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-mohana-tarangini-12-ne-adhyaya-pv-narayan

 

೧೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/010-mohana-tarangini-13-ne-adhyaya-pv-narayan

 

೧೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/011-mohana-tarangini-15-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/012-mohana-tarangini-17-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/013-mohana-tarangini-18-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/014-mohana-tarangini-20-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/015-mohana-tarangini-21-ne-adhyaya-mrs

 

೧೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/016-mohana-tarangini-23-ne-adhyaya-mrs

 

೧೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/017-mohana-tarangini-24-ne-adhyaya-mrs

 

೧೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/018-mohana-tarangini-25-ne-adhyaya-mrs

 

೧೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/019-mohana-tarangini-part-26-a-r-mitra

 

೨೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/020-mohana-tarangini-part-27-28-a-r-mitra

 

೨೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/021-mohana-tarangini-part-30-a-r-mitra

 

೨೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/022-mohana-tarangini-31-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/023-mohana-tarangini-32-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/024-mohana-tarangini-33-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೪ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/025-mohanatarangini-sandhi-34-n-geetha-charya

 

೨೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೫ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/026-mohanatarangini-sandhi-35-n-geetha-charya

 

೨೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೬ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/027-mohana-tarangini-36-ne-adhyaya-n-geetha-charya

 

೨೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೮ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/028-mohana-tarangini-38-ne-adhyaya-n-geethacharya

 

೨೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೯ - ಬಿ.ಪಿ.ವ್ರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/029-mohanatarangini-39-ne-sandhi-b-p-veerendrakumar

 

೩೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೦ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/030-mohana-tarangini-part-40-mrs

 

೩೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೧ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/031-mohana-tarangini-part-41-mrs

 

೩೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೨ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/032-mohana-tarangini-part-42-mrs

 
 
 
 
kanaka1

ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೨ | ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತ್ರೆ

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director-1

 

೦೧ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೦೧ ರಿಂದ ೩೬ - ಪಿ ವಿ ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakacomx/01-haribhakthisara-01-to-36-dr-pv-narayana

 

೦೨ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೩೭ ರಿಂದ ೭೨ - ವಾಚನ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/02-hari-bhakthisara-37-to-72-vachana-mrs

 

೦೩ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೭೩ ರಿಂದ ೧೦೮ - ವಾಚನ - ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-hari-bhakthisara-73-to-108-vachana-puttur-narasimha-nayak

 

೦೪ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೦೧ ರಿಂದ ೨೦ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-ramadhanya-charite-0to-20-parts-mrs

 

೦೫ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೨೧ ರಿಂದ ೫೩ - ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂಧನ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/05-ramadhanya-charite-21to-53-parts-ks-madhusudhan

 

೦೬ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೫೪ ರಿಂದ ೮೪ - ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/06-ramadhanya-charithe-53-to-84-pv-narayana

 

೦೭ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೮೫ ರಿಂದ ೧೧೯ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-ramadhanya-charite-85-to-119-dr-doddarangegowda

 

೦೮ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೧೨೦ ರಿಂದ ೧೪೦ - ಡಾ|| ಉಶಾಕಿರಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-ramadhanya-charite-120-to-140-dr-usha-kirana

 

೦೯ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೧೪೧ ರಿಂದ ೧೫೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-ramadhanya-charite-141-to-158-t-ramalingappa-begoor

 

 
 
 
 
 
 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೩ | ನಳಚರಿತ್ರೆ

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director-2

 

೦೧ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೧ನೇ ಸಂಧಿ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakacomx/01-nalacharitre-1-ne-sandhi-lg-meera

 

೦೨ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೨ನೇ ಸಂಧಿ - ೧ ರಿಂದ ೪೦ - ಬಿ.ಪಿ.ವಿರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/02-nalacheritreya-2-ne-sandhi-1to-40-b-p-veerendrakumar

 

೦೩ ನಳಚರಿತ್ರೆ ೨ನೇ ಸಂಧಿ - ೪೦ ರಿಂದ ೪೯ ಬಿ.ಪಿ.ವಿರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-nalacheritreya-2-ne-sandhi-40-to-49-b-p-veerendrakumar

 

೦೪ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೩ನೇ ಸಂಧಿ - ೦೧ ರಿಂದ ೩೭ - ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/04-nalacherithree-3-ne-sandhi-01-to-37-pv-narayan

 

೦೫ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೩ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೮ ರಿಂದ ೭೪ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/05-nalacherithree-3-ne-sandhi-38-to-74-t-ramalingappa-begoor

 

೦೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೪ನೇ ಸಂಧಿ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇ ಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/06-nalacharitre-4-ne-sandhi-dr-doddarange-gowda

 

೦೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - 5ನೇ ಸಂಧಿ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇ ಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/07-nalacherithree-5-ne-sandhi-01-to-30-dr-ushakirana

 

೦೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೫ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೧ ರಿಂದ ೪೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/08-nalacherithree-5-ne-sandhi-31-to40-t-ramalingappa-begoor

 

೦೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೫ನೇ ಸಂಧಿ - ೪೧ ರಿಂದ ೬೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/09-nalacharite-5-ne-sandhi-41-to-61-t-ramalingappa-begoor

 

೧೦ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೬ನೇ ಸಂಧಿ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/010-nalacharitre-6-ne-sandhi-mrs

 

೧೧ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೭ನೇ ಸಂಧಿ – ಲಲಿತಾಂಬ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/011-nalacheritreya-7-ne-sandhi-lalitambha

 

೧೨ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೨ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/012-nalacharithree-8-ne-sandhi-1to-32-vijaya-subbaraj

 

೧೩ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೯ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/013-nalacharithree-8-ne-sandhi-1to-39-vijaya-subbaraj

 

೧೪ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೨ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/014-nalacharitre-8-ne-sandhi-33-to-65-shylaja-devraj

 

೧೫ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೯ನೇ ಸಂಧಿ - ೧ ರಿಂದ ೩೬ - ಕೆ ಎಸ್ ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/015-nalacheritreya-9-ne-sandhi-1to-36-ks-madhusudan

 

೧೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೯ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೭ ರಿಂದ ೭೨ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/016-nalacharitre-9-ne-sandhi-37-to-72-shylaja-devraj

 

೧೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೩ ರಿಣ್ದ ೬೫ -ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/017-nalacharitre-8-ne-sandhi-33-to-65-shylaja-devraj

 

 
 
 
 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೪ | ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director

 

೦೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ೧ ರಿಂದ ೪ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/01-mohana-tarangini-1-to-4-mrs

 

೦೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಆ ರಾ ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/02-mohana-tarangini-part-5-a-r-mitra

 

೦೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೬ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-mohana-tarangini-part-6-a-r-mitra-1

 

೦೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೭ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-mohana-tarangini-part-7-a-r-mitra

 

೦೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/05-mohana-tarngini-8-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೯ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/06-mohana-tarngini-9-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೦ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-mohana-tarngini-10-ne-adhyaya-lg-meera

 

೦೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೧೧ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-mohanatarangini-sandhi-11-pv-narayan

 

೦೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-mohana-tarangini-12-ne-adhyaya-pv-narayan

 

೧೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/010-mohana-tarangini-13-ne-adhyaya-pv-narayan

 

೧೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/011-mohana-tarangini-15-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/012-mohana-tarangini-17-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/013-mohana-tarangini-18-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/014-mohana-tarangini-20-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

 

೧೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/015-mohana-tarangini-21-ne-adhyaya-mrs

 

೧೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/016-mohana-tarangini-23-ne-adhyaya-mrs

 

೧೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/017-mohana-tarangini-24-ne-adhyaya-mrs

 

೧೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/018-mohana-tarangini-25-ne-adhyaya-mrs

 

೧೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/019-mohana-tarangini-part-26-a-r-mitra

 

೨೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/020-mohana-tarangini-part-27-28-a-r-mitra

 

೨೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/021-mohana-tarangini-part-30-a-r-mitra

 

೨೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/022-mohana-tarangini-31-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/023-mohana-tarangini-32-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/024-mohana-tarangini-33-ne-adhyaya-shylaja-devraj

 

೨೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೪ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/025-mohanatarangini-sandhi-34-n-geetha-charya

 

೨೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೫ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/026-mohanatarangini-sandhi-35-n-geetha-charya

 

೨೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೬ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/027-mohana-tarangini-36-ne-adhyaya-n-geetha-charya

 

೨೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೮ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/028-mohana-tarangini-38-ne-adhyaya-n-geethacharya

 

೨೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೯ - ಬಿ.ಪಿ.ವ್ರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/029-mohanatarangini-39-ne-sandhi-b-p-veerendrakumar

 

೩೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೦ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/030-mohana-tarangini-part-40-mrs

 

೩೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೧ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/031-mohana-tarangini-part-41-mrs

 

೩೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೨ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/032-mohana-tarangini-part-42-mrs

 

 
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-12-2022 03:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080