ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಿತ್ರಕೋಶ

ಚಿತ್ರಕೋಶ

 

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ – ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಾಚನ-ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ

 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೧ | ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director

೦೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ೧ ರಿಂದ ೪ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/01-mohana-tarangini-1-to-4-mrs

೦೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಆ ರಾ ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/02-mohana-tarangini-part-5-a-r-mitra

೦೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೬ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-mohana-tarangini-part-6-a-r-mitra-1

೦೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೭ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-mohana-tarangini-part-7-a-r-mitra

೦೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/05-mohana-tarngini-8-ne-adhyaya-lg-meera

೦೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೯ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/06-mohana-tarngini-9-ne-adhyaya-lg-meera

೦೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೦ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-mohana-tarngini-10-ne-adhyaya-lg-meera

೦೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೧೧ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-mohanatarangini-sandhi-11-pv-narayan

೦೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-mohana-tarangini-12-ne-adhyaya-pv-narayan

೧೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/010-mohana-tarangini-13-ne-adhyaya-pv-narayan

೧೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/011-mohana-tarangini-15-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/012-mohana-tarangini-17-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/013-mohana-tarangini-18-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/014-mohana-tarangini-20-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/015-mohana-tarangini-21-ne-adhyaya-mrs

೧೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/016-mohana-tarangini-23-ne-adhyaya-mrs

೧೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/017-mohana-tarangini-24-ne-adhyaya-mrs

೧೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/018-mohana-tarangini-25-ne-adhyaya-mrs

೧೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/019-mohana-tarangini-part-26-a-r-mitra

೨೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/020-mohana-tarangini-part-27-28-a-r-mitra

೨೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/021-mohana-tarangini-part-30-a-r-mitra

೨೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/022-mohana-tarangini-31-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/023-mohana-tarangini-32-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/024-mohana-tarangini-33-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೪ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/025-mohanatarangini-sandhi-34-n-geetha-charya

೨೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೫ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/026-mohanatarangini-sandhi-35-n-geetha-charya

೨೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೬ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/027-mohana-tarangini-36-ne-adhyaya-n-geetha-charya

೨೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೮ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/028-mohana-tarangini-38-ne-adhyaya-n-geethacharya

೨೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೯ - ಬಿ.ಪಿ.ವ್ರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/029-mohanatarangini-39-ne-sandhi-b-p-veerendrakumar

೩೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೦ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/030-mohana-tarangini-part-40-mrs

೩೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೧ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/031-mohana-tarangini-part-41-mrs

೩೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೨ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/032-mohana-tarangini-part-42-mrs

 
 
 
 
kanaka1

ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೨ | ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತ್ರೆ

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director-1

೦೧ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೦೧ ರಿಂದ ೩೬ - ಪಿ ವಿ ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakacomx/01-haribhakthisara-01-to-36-dr-pv-narayana

೦೨ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೩೭ ರಿಂದ ೭೨ - ವಾಚನ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/02-hari-bhakthisara-37-to-72-vachana-mrs

೦೩ - ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ - ೭೩ ರಿಂದ ೧೦೮ - ವಾಚನ - ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-hari-bhakthisara-73-to-108-vachana-puttur-narasimha-nayak

೦೪ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೦೧ ರಿಂದ ೨೦ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-ramadhanya-charite-0to-20-parts-mrs

೦೫ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೨೧ ರಿಂದ ೫೩ - ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂಧನ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/05-ramadhanya-charite-21to-53-parts-ks-madhusudhan

೦೬ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೫೪ ರಿಂದ ೮೪ - ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/06-ramadhanya-charithe-53-to-84-pv-narayana

೦೭ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೮೫ ರಿಂದ ೧೧೯ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-ramadhanya-charite-85-to-119-dr-doddarangegowda

೦೮ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೧೨೦ ರಿಂದ ೧೪೦ - ಡಾ|| ಉಶಾಕಿರಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-ramadhanya-charite-120-to-140-dr-usha-kirana

೦೯ - ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ - ೧೪೧ ರಿಂದ ೧೫೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-ramadhanya-charite-141-to-158-t-ramalingappa-begoor

 
 
 
 
 
 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೩ | ನಳಚರಿತ್ರೆ

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director-2

೦೧ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೧ನೇ ಸಂಧಿ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakacomx/01-nalacharitre-1-ne-sandhi-lg-meera

೦೨ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೨ನೇ ಸಂಧಿ - ೧ ರಿಂದ ೪೦ - ಬಿ.ಪಿ.ವಿರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/02-nalacheritreya-2-ne-sandhi-1to-40-b-p-veerendrakumar

೦೩ ನಳಚರಿತ್ರೆ ೨ನೇ ಸಂಧಿ - ೪೦ ರಿಂದ ೪೯ ಬಿ.ಪಿ.ವಿರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-nalacheritreya-2-ne-sandhi-40-to-49-b-p-veerendrakumar

೦೪ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೩ನೇ ಸಂಧಿ - ೦೧ ರಿಂದ ೩೭ - ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/04-nalacherithree-3-ne-sandhi-01-to-37-pv-narayan

೦೫ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೩ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೮ ರಿಂದ ೭೪ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/05-nalacherithree-3-ne-sandhi-38-to-74-t-ramalingappa-begoor

೦೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೪ನೇ ಸಂಧಿ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇ ಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/06-nalacharitre-4-ne-sandhi-dr-doddarange-gowda

೦೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - 5ನೇ ಸಂಧಿ - ಡಾ|| ದೊಡ್ಡರಂಗೇ ಗೌಡ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/07-nalacherithree-5-ne-sandhi-01-to-30-dr-ushakirana

೦೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೫ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೧ ರಿಂದ ೪೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/08-nalacherithree-5-ne-sandhi-31-to40-t-ramalingappa-begoor

೦೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೫ನೇ ಸಂಧಿ - ೪೧ ರಿಂದ ೬೧ - ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/09-nalacharite-5-ne-sandhi-41-to-61-t-ramalingappa-begoor

೧೦ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೬ನೇ ಸಂಧಿ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/010-nalacharitre-6-ne-sandhi-mrs

೧೧ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೭ನೇ ಸಂಧಿ – ಲಲಿತಾಂಬ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/011-nalacheritreya-7-ne-sandhi-lalitambha

೧೨ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೨ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/012-nalacharithree-8-ne-sandhi-1to-32-vijaya-subbaraj

೧೩ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೯ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/013-nalacharithree-8-ne-sandhi-1to-39-vijaya-subbaraj

೧೪ ನಳ ಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ -೧ ರಿಂದ ೩೨ ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/014-nalacharitre-8-ne-sandhi-33-to-65-shylaja-devraj

೧೫ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೯ನೇ ಸಂಧಿ - ೧ ರಿಂದ ೩೬ - ಕೆ ಎಸ್ ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/015-nalacheritreya-9-ne-sandhi-1to-36-ks-madhusudan

೧೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೯ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೭ ರಿಂದ ೭೨ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/016-nalacharitre-9-ne-sandhi-37-to-72-shylaja-devraj

೧೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೮ನೇ ಸಂಧಿ - ೩೩ ರಿಣ್ದ ೬೫ -ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-1/017-nalacharitre-8-ne-sandhi-33-to-65-shylaja-devraj

 
 
 
 

kanaka1
ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ-೪ | ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು

 

೦೦ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚಿಕೆ- ದಯಾನಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು

https://soundcloud.com/kanakacomx/00-kanka-kavya-vachike-dayananda-director

೦೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ೧ ರಿಂದ ೪ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/01-mohana-tarangini-1-to-4-mrs

೦೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಆ ರಾ ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/02-mohana-tarangini-part-5-a-r-mitra

೦೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೬ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/03-mohana-tarangini-part-6-a-r-mitra-1

೦೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೭ನೇ ಭಾಗ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakacomx/04-mohana-tarangini-part-7-a-r-mitra

೦೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/05-mohana-tarngini-8-ne-adhyaya-lg-meera

೦೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೯ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/06-mohana-tarngini-9-ne-adhyaya-lg-meera

೦೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೦ನೇ ಭಾಗ -ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

https://soundcloud.com/kanakadasa/07-mohana-tarngini-10-ne-adhyaya-lg-meera

೦೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೧೧ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/08-mohanatarangini-sandhi-11-pv-narayan

೦೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/09-mohana-tarangini-12-ne-adhyaya-pv-narayan

೧೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

https://soundcloud.com/kanakadasa/010-mohana-tarangini-13-ne-adhyaya-pv-narayan

೧೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/011-mohana-tarangini-15-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/012-mohana-tarangini-17-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/013-mohana-tarangini-18-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧುಸೂದನ

https://soundcloud.com/kanakadasa/014-mohana-tarangini-20-ne-adhyaya-k-s-madhusudhan

೧೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/015-mohana-tarangini-21-ne-adhyaya-mrs

೧೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/016-mohana-tarangini-23-ne-adhyaya-mrs

೧೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/017-mohana-tarangini-24-ne-adhyaya-mrs

೧೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೫ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/018-mohana-tarangini-25-ne-adhyaya-mrs

೧೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/019-mohana-tarangini-part-26-a-r-mitra

೨೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೨೭ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/020-mohana-tarangini-part-27-28-a-r-mitra

೨೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ -ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ

https://soundcloud.com/kanakadasa-3/021-mohana-tarangini-part-30-a-r-mitra

೨೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/022-mohana-tarangini-31-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೩ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-6/023-mohana-tarangini-32-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೪ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೩೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ - ಶೈಲಜಾ ದೇವರಾಜ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/024-mohana-tarangini-33-ne-adhyaya-shylaja-devraj

೨೫ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೪ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/025-mohanatarangini-sandhi-34-n-geetha-charya

೨೬ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೫ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/026-mohanatarangini-sandhi-35-n-geetha-charya

೨೭ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೬ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/027-mohana-tarangini-36-ne-adhyaya-n-geetha-charya

೨೮ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೮ - ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/028-mohana-tarangini-38-ne-adhyaya-n-geethacharya

೨೯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಸಂಧಿ ೩೯ - ಬಿ.ಪಿ.ವ್ರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/029-mohanatarangini-39-ne-sandhi-b-p-veerendrakumar

೩೦ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೦ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/030-mohana-tarangini-part-40-mrs

೩೧ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೧ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/031-mohana-tarangini-part-41-mrs

೩೨ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ೪೨ನೇ ಭಾಗ - ಎಮ್.ಆರ್.ಎಸ್

https://soundcloud.com/kanakadasa-5/032-mohana-tarangini-part-42-mrs

 

ವಿಡಿಯೋ

 • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

  ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

 https://youtu.be/PokxDS-ordQ

 

 • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

  ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

 https://youtu.be/3YW_wpQQuqg

 

 • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

  ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

 https://youtu.be/ipZwNImNmE0

 

 • ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ1

  ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ1

 https://youtu.be/MGgL33zqGwk

 

 • ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ2

  ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ2

 https://youtu.be/hJVV20bG3yc

 

 • ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ3

  ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ3

 https://youtu.be/rT9RYQ01Dv0

 

 

 • ಕಮ್ಮಟ1

  ಕಮ್ಮಟ1

 https://youtu.be/9c5VdJm5uw0

 

 • ಕಮ್ಮಟ2

  ಕಮ್ಮಟ2

 https://youtu.be/3yC20MN02Qo

 

 • ಕನಕ ಮರುದರ್ಶನದ ಆಯಾಮಗಳು

  ಕನಕ ಮರುದರ್ಶನದ ಆಯಾಮಗಳು

 https://youtu.be/KPMA-RZFcus

 

 • ಕನಕ ಮರುದರ್ಶನದ ಆಯಾಮಗಳು

  ಕನಕ ಮರುದರ್ಶನದ ಆಯಾಮಗಳು

 https://youtu.be/9ACxOY0IBko

 

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/BrPqf3LWeyk

 

 • ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/LT6p_DV_4Xo

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/yGBO-O3rBDY

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/0TcIBhfkjMc

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/Mh7E8UJMIng

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/UPXZCR6VZrA

 

 • ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ಕೋಲಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/mkDOHOGcUnY

 

 

 • ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

 https://youtu.be/yUja6yciuEw

 

 

 • ಕಾಲುದಾರಿ

  ಕಾಲುದಾರಿ

 https://youtu.be/XBH_gDLp6pw

 

 • ಕಾಲುದಾರಿ

  ಕಾಲುದಾರಿ

 https://youtu.be/kZiBvG0T7lQ

 

 • ಕಾಲುದಾರಿ

  ಕಾಲುದಾರಿ

 https://youtu.be/GCw8ME_qxRU

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-08-2021 01:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080